• 2019 – Georgia Beaton
 • 2018 – Georgia Beaton/Gia Abernethy
 • 2017 – Georgia Beaton/Gia Abernethy
 • 2016 – Georgia Beaton/Gia Abernethy
 • 2015 – Georgia Beaton/Gia Abernethy
 • 2014 – Lauren Hyde
 • 2008 to 2013 – Jane Fitzgerald
 • 2000 to 2007 – Leanne Oats(Eichler)
 • 1999 – Vicki Neale
 • 1997 to 1998 – Tania Obst
 • 1993 to 1996 – Kathryn Harby
 • 1988 to 1992 – Karen Schulz
 • 1985 to 1987 – Rhonda Kraft
 • 1983 to 1984 – Kay Jessen
 • 1981 to 1982 – Ros Natt
 • 1980 – Jill Dolan
 • 1978 – Lyn Mulroney
 • 1974 to 1976 – Kay Smerdon
 • 1973 – Gerry Freer
 • 1971 – Margaret Van der Linden
 • 1970 – Gerry Freer
 • 1969 – Rosemary Cobby
 • 1968 – Margaret Edwards
 • 1963 to 1967 – Moira Clarke
 • 1959 to 1962 – Jenny Badman
 • 1955 to 1958 – Gaynor Flanagan
 • 1952 to 1954 – Margaret Rankine